Course List

enter course name or part of itwriting 1

writing 1

Instructor: Karam Abughazala

2018, Semester: Second

0 lectures

Writing 1‎

Instructor: Karam Abughazala

2018, Semester: Second

31 lectures

National Education

National Education

Instructor: Heba Asleem

2019, Semester: Second

34 lectures

Method of Teaching Science

Methodes Of Teaching Science

Instructor: Abdel Ghani H. Saifi

2020, Semester: Second

1 lectures

Methodes Of Teaching Science

Instructor: Abdel Ghani H. Saifi

2017, Semester: First

18 lectures

Classroom management

Classroom Management

Instructor: Abdel Ghani H. Saifi

2021, Semester: First

17 lectures

هذا المساق يقدم كيفية إدارة البيئة الصفية من قبل المعلمين وذلك من خلال استثمار جميع العناصر بشكل فعال

Classroom Management

Instructor: Kefah Barham

2021, Semester: Second

21 lectures

Classroom Management

Instructor: Abdel Ghani H. Saifi

2012, Semester: First

30 lectures

Teaching Aid Design

Teaching Aid Design

Instructor: Kefah Barham

2016, Semester: Summer

20 lectures